top of page

Lekòl Piblik Boston

Pou jwenn dènye enfòmasyon sou règleman Lekòl Piblik Boston, enkyetid ak resous k ap kontinye, nou ankouraje w vizite sit entènèt BPS la.

BPS_logo_Focus_on_Children_edited.png

617-635-9000

2300 Washington Street

Roxbury, MA 02119

BPS Updates

Transpò

Sistèm Transpò Lekòl Piblik Boston yo ka difisil pou navige. Nou te kreye gid sa a pou ede w pran etap ki nesesè yo pou jwenn bon moun yo epi adrese enkyetid ou!

Men kèk senaryo familye nou tande nan men BPS Families:

School Transportation
Common Concerns for Parents
 • Is my child eligible for BPS transportation?
  1.) Be sure to confirm your child is attending a school within their homebase. 2.) Then use the references below to determine if they meet the mileage requirement based on their grade and walking distance. Please note, mileage is based on walking distance between the home address and assigned school.  K - 5th Grade: Must live more than 1 mile 6th Grade: Must live more than 1.5 miles 7- 12th Grade: All students eligible for M7 T Pass For more information, visit the Boston Public Schools Transportation page
 • My child's school bus is not showing up to the designated spot
  Use the “Wheres MySchoolBus” feature via the BPS Transportation website to track your child’s bus. You will need your child's student ID# to track their bus You can get your child’s student ID # by contacting the child’s school or Transportation Department​ If not, you will need your child’s student ID# to track their bus. If this feature is not available, please document this for future reference.
 • What is an FAQ section?
  An FAQ section can be used to quickly answer common questions about you or your business, such as “Where do you ship to?”, “What are your opening hours?” or “How can I book a service?” It’s a great way to help people navigate your site and can even boost your site’s SEO.

Nimewo telefòn enpòtan​

 • Edikasyon pou granmoun ak lekòl segondè aswè 617-635-9300

 • Avansman (sipò lekòl ak fanmi) 617-635-7750

 • Avansman (biwo santral) 617-635-9660

 • Edikasyon Altènatif 617-635-8035

 • Sèvis Sante Konpòtman 617-635-9676

 • Boston Student Advisory Council (BSAC) 617-635-9446

 • Kominikasyon (medya, sit entènèt, ak piblikasyon) 617-635-9265

 • Countdown to Kindergarten 617-635-6816

 • Done ak Responsablite (tès) 617-635-9450

 • Early Childhood Education 617-635-9063

 • Pèmi Travay, Elèv 617-635-8030

 • Elèv k ap Aprann Angle (EL) 617-635-9435

 • Komite Konsiltatif EL Distri  617-635-9435

 • Ekite (pwoblèm patipri ak move konduit seksyèl) 617-635-9650

 • Lekòl Egzamen ak Klas Travay Avanse (AWC) 617-635-9512

 • Family Literacy Center 617-635-9300

 • Sèvis Manje ak Nitrisyon 617-635-9144

 • Sibvansyon ak Finansman Ekstèn 617-635-9577

 • Sèvis oryantasyon 617-635-8030

 • Sante ak Byennèt 617-635-6643

 • Odyans ak Apèl (pwoblèm disiplinè) 617-635-1577

 • Sipò pou lekòl segondè 617-635-1675

 • Leson patikilye lakay ak lopital 617-635-6633

 • Elèv ki san kay 617-635-8037

 • Kapital Imèn (pèsonèl) 617-635-9600

 • Teknoloji Enstriksyon ak Enfòmasyon (OIIT) 617-635-9199

 • Sant Evalyasyon ak Konsèy pou Nouvo Vini (tès pou lang) 617-635-1565

 • Ombudsperson 617-635-9054

 • Parent University 617-635-7750

 • Sant Re-angajman 617-635-2273

 • Sèvis Sekirite 617-635-8000

 • Komite Lekòl la 617-635-9014

 • Sèvis Sante Lekòl la 617-635-6788

 • Edikasyon espesyal 617-635-8599

 • Konsèy Konsiltatif Paran Edikasyon Espesyal 617-297-7335

 • Dosye Elèv (transkripsyon) 617-635-9037

 • Succeed Boston 617-635-8123

 • Lekòl Ete 617-635-9414

 • Biwo Sipèentandan 617-635-9050

 • Transpò 617-635-9520

 • Sèvis Akèy (Enskripsyon ak Devwa) 617-635-9046

SÈVIS VIL AK ETA

 • Boston: Sèvis Vil la (9 am–5 pm) boston.gov 

 • Liy Majistra a 24 èdtan. 311 | 617-635-4000

 • Boston Centers for Youth & Families (BCYF)  617-635-4920

 • Liy Sante Majistra a  800-847-0710

 • Biwo Majistra pou Avanse Imigran  (miltiling) 617-635-2980

 • Majistra's Youthline 617-635-2240

 • Depatman Edikasyon Elemantè ak Segondè Massachusetts (DESE) www.doe.mass.edu | 781-338-3000

 • Enfòmasyon sou Charter School 781-338-3227

Important Phone Numbers

Feedback ak Kòmantè

bottom of page