top of page
Empty Classroom

Evalye Lekòl Pitit Ou a

Evalye lekòl pitit ou a kapab yon travay difisil, men men kèk resous pou ede.

 

Chak ane, Depatman Edikasyon Elemantè ak Segondè Massachusetts (DESE) bay tout lekòl leta ak distri lekòl nan Massachusetts yon kanè. Lwa Okenn Timoun Kite Dèyè egzije sa pou tout distri lekòl ki resevwa lajan federal.

 

Kanè Distri yo montre fanmi yo ki jan lekòl la ap travay an jeneral dapre yon kantite faktè, tankou siksè elèv yo, kalifikasyon pwofesè yo, opòtinite aprantisaj elèv yo, ak plis ankò. 

 

Paran yo ka itilize enfòmasyon sa yo pou ede yo deside ki kote pou yo voye pitit yo lekòl oswa pou yo aprann plis sou fason yo ka amelyore lekòl la.

 

Manm kominote yo ak edikatè yo ka itilize kanè distri sa yo pou enfòme travay yo epi konprann pi byen bezwen inik kominote lekòl la.

Ale nan paj 2 pou jwenn yon Glosè Tèm Komen yo itilize nan Kanè Distri a

Evaluating a School

Plis Lang

Cape Verdean Creole
Screen Shot 2022-06-28 at 1.36.27 PM.png

Depatman Edikasyon: Chwazi yon lekòl pou pitit ou a

Yon liv travay ak konsèy paran yo, enfòmasyon sou evalyasyon lekòl yo, ak kesyon pou konsidere sou bezwen espesifik aprantisaj pitit ou a. 

Get the Guide
bottom of page