top of page

Atelye

CPLAN angaje paran yo ak yon modèl devlopman kapasite pou adrese inegalite edikasyonèl ak bezwen sosyal pou asire yon bon kalite, eksperyans edikasyon pou tout timoun pou tout elèv k ap aprann. Seri atelye nou an santre angajman fanmi ak bati lidè paran yo. Nou fè efò pou kreye defansè paran ki pwospere ki endepandan lè nou bati sou konfyans yo ak kapasite yo atravè fòmasyon, antrenè, ak devlopman kominote a.

Seri fòmasyon lidèchip paran nou an fèt kòm yon modèl lidèchip kanmarad pou paran yo youn fòme lòt, pataje konesans ak eksperyans, epi youn ede lòt devlope ladrès kominikasyon ak òganizasyon kominotè yo. Fòmasyon nou an konsantre sou bati konesans sou defans paran yo, fòme ak soutni konsèy paran yo, angaje lidè kominote yo ak lòt moun ki gen enterè kle yo, fè patenarya ak administratè lekòl yo pou enfòme oswa ko-konseye règleman ak pratik lekòl yo.

Infinite Campus & Beyond

Unlock the potential of Infinite Campus, the parent portal designed to empower Brockton families in tracking their child's grades, attendance and assignments.

Laptops will be available for use during the session.

For more information, click the register button!

Supporting Children in Education

This workshop invites parents, caregivers, family and community members to learn how to use their knowledge to support a child's educational journey.

For more information, click the register button!

 • Sep 30, 2023, 11:00 AM – 12:30 PM
  Zoom
  Atelye entèaktif sa a pwolonje yon envitasyon cho bay paran yo, moun k ap bay swen yo, manm fanmi yo, ak moun ki gen enterè nan kominote a, li ofri bonjan enfòmasyon sou kijan yo ka itilize konesans ak kapasite yo genyen pou sipòte jounen edikasyonèl pitit yo.

Community Wellness

Reimagine community wellness by learning about mental health, how to identify warning signs in yourself, children, and community members to improve the wellbeing for all.

For more information, click the register button!

Unfair Differences in Education

Learn about how unfair differences in education impact students opportunities for future success.

For more information, click the register button!

 • Nov 14, 2023, 6:00 PM – 7:30 PM
  Zoom
  Atelye sa a se yon chans pou nou aprann sou fason kèk elèv fè fas ak defi ki anpeche yo fè ak santi yo byen nan lekòl la. Nou pral pataje diferans ki genyen ant eksperyans elèv yo pou ede nou konprann pwoblèm nan. Ansanm, nou pral chèche fason pou fè bagay yo pi jis pou ede tout elèv yo reyisi.

Advocating for a Fair Education

This workshop is part 2 of Unfair Differences in Education which offers ideas on how we can advocate for a fair education to ensure our children have fulfilling educational experiences.

For more information, click the register button!

 • Nov 28, 2023, 6:00 PM – 7:30 PM
  Zoom
  Yon atelye ki ofri lide sou fason nou ka kreye ak defann yon anviwònman lekòl ekitab ak enklizif ki ankouraje siksè akademik, pandan y ap kenbe byennèt sosyal ak emosyonèl.
Infinite Campus
Edikasyon Spesyal Q&A (Kesyon & Repons)
Edikasyon Spesyal Q&A (Kesyon & Repons)
Multiple Dates
0 DAYS TO THE EVENT
Jan 23, 2024, 6:00 PM
Zoom

Interested in bringing a workshop to your community or school district? Submit a request now!

bottom of page