top of page

Tèm ak Kondisyon yo

Terms and Conditions

Dènye Mizajou: 4 Mas 2022

Tèm ak Kondisyon Itilizasyon sa yo ("Tèm") yo antre nan ak ant Ou menm ak Collaborative Parent Leadership Action Network (CPLAN)  ("Konpayi," "nou" oswa "nou").

Kondisyon sa yo, ansanm ak Règ sou enfòmasyon konfidansyèl nou an, Limit responsabilite nou, ak nenpòt lòt dokiman ekspreseman enkòpore pa referans, gouvène itilizasyon sit entènèt la https://www.cplanma.org/ ("Sit Web"), ki gen ladan tout materyèl, resous, enfòmasyon, ak sèvis sou sitwèb la, kit kòm envite oswa itilizatè anrejistre.  

Aksè w ak itilizasyon sitwèb la depann sou akseptasyon w ak konfòmite avèk Kondisyon sa yo. Kondisyon sa yo aplike pou tout vizitè, itilizatè, kliyan, ak lòt moun ki gen aksè a oswa ki sèvi ak sitwèb la.

Lè w gen aksè a oswa lè w sèvi ak sitwèb la, ou dakò pou w respekte Kondisyon sa yo, san okenn modifikasyon, epi w rekonèt li yo. Si ou pa dakò ak nenpòt pati nan Kondisyon yo, ou pa gen dwa jwenn aksè nan Sit wèb la.

POLITIKAS PRIVE

Itilizasyon w nan sitwèb la tou sijè a Règleman sou enfòmasyon prive Konpayi an. Tanpri revize Règleman sou enfòmasyon prive nou an, ki gouvène tou sitwèb la epi ki enfòme itilizatè yo sou pratik koleksyon done nou yo. Akò ou ak Règleman sou enfòmasyon konfidansyèl la enkòpore nan Kondisyon sa yo.

DISCLAIMER

Itilizasyon w nan sitwèb la tou sijè a Limit responsabilite nou Konpayi an. Tanpri revize Limit responsabilite nou an, ki gouvène tou sitwèb la epi ki enfòme itilizatè yo sou divès limit konsènan enfòmasyon yo bay sou sitwèb la. Akò ou ak Limit responsabilite nou an enkòpore nan kondisyon sa yo.

ITILIZASYON SITE WEB LA

Pou jwenn aksè oswa itilize Sit wèb la, ou dwe gen 18 ane oswa plis epi ou dwe gen pouvwa ak otorite nesesè pou antre nan Regleman sa yo. Timoun ki poko gen 18 an gen entèdi pou yo itilize sitwèb la. Enfòmasyon yo bay sou sitwèb la ak nenpòt resous ki disponib sou sitwèb la oswa ki disponib pou telechaje yo kapab chanje. Konpayi an pa fè okenn reprezantasyon oswa garanti ke enfòmasyon yo bay yo, kèlkeswa sous li yo, yo egzat, konplè, fyab, aktyèl, oswa san erè. Konpayi an denonse tout responsablite pou nenpòt inexactitude, erè, oswa enkonplè nan enfòmasyon yo bay yo.

Konpayi an rezève dwa pou retire oswa amande sit entènèt sa a ak nenpòt sèvis oswa materyèl yo bay sou sitwèb la nan sèl diskresyon li san avètisman. Konpayi an pa pral responsab si, pou nenpòt rezon, tout oswa nenpòt pati nan sit wèb la pa disponib nan nenpòt ki lè oswa pou nenpòt peryòd. Detanzantan, Konpayi an ka limite aksè a kèk pati nan sitwèb la, oswa tout sit entènèt la, bay itilizatè yo, ki gen ladan itilizatè ki anrejistre.

OBJEKTIF LEGAL

Ou ka itilize sitwèb la pou rezon legal sèlman. Ou dakò pou w responsab finansyèman pou tout acha oumenm oswa yon moun k ap aji nan non w sou sitwèb la. Ou dakò pou itilize sitwèb la epi achte sèvis oswa pwodwi atravè sitwèb la pou rezon lejitim, ki pa komèsyal sèlman. Ou pa dwe afiche oswa transmèt atravè sitwèb la nenpòt ki materyèl ki vyole oswa vyole dwa lòt moun, oswa ki menase, abizif, difamatè, difamasyon, anvayi sou vi prive oswa dwa piblisite, vilgè, obsèn, profane, oswa otreman objeksyon, ki gen blesi. fòmil, resèt, oswa enstriksyon, ki ankouraje konduit ki ta konstitye yon ofans kriminèl, bay responsablite sivil, oswa otreman vyole nenpòt lwa.

 

ITILIZASYON KONTIS TÉLÉCHARGABLE GRATIS

Konpayi an ka rann resous sou sitwèb sa a aksesib pou itilizatè yo an echanj pou bay yon adrès imel ("Gated Content"). Konpayi an ba w yon lisans ki limite, pèsonèl, ki pa eksklizif, ki pa transfere pou w itilize Kontni Gated la pou pwòp itilizasyon pèsonèl ou oswa biznis entèn ou. Eksepte jan sa bay otreman, ou rekonèt epi dakò ke ou pa gen okenn dwa modifye, modifye, kopye, repwodui, kreye travay derive, enjenyè inverse, chanje, amelyore oswa nan nenpòt fason eksplwate nenpòt nan Kontni Gated nan nenpòt fason.

Lè w jwenn aksè oswa telechaje Kontni Gated la, ou dakò ke Kontni Gated la sèlman ka itilize pa ou pou itilizasyon pèsonèl oswa biznis entèn ou epi yo pa ka vann oswa redistribiye san konsantman eksprime alekri Konpayi an.

Lè w jwenn aksè pou telechaje Kontni Gated la, ou dakò anplis ke ou pa dwe kreye okenn travay derivatif ki baze sou Kontni Gated la epi ou pa dwe ofri okenn pwodwi oswa sèvis konpetisyon ki baze sou nenpòt enfòmasyon ki nan Kontni Gated la.

MATERYÈL OU SOUVOYE SOU WEBSITE A

Lè w poste, telechaje, soumèt, antre, bay, oswa fè disponib nenpòt travay atistik, foto, zèv ekri, oswa lòt medya, ki gen ladan fidbak ak sijesyon (ansanm, "Soumèt"), w ap bay Konpayi an, konpayi afilye nou yo, ak nenpòt ki sou-lisans ki nesesè yon lisans atravè lemond, ki pa eksklizif, ki pa ka revokab pou itilize Soumèt ou a pou fè pwomosyon, devlopman biznis, ak rezon maketing ki gen ladan, san limitasyon, dwa pou: kopye, distribye, transmèt, montre piblikman, fè piblikman, repwodui, edite, tradui, epi formate soumèt ou a; epi pibliye non ou an koneksyon avèk Soumèt ou a.

 

Nou pa reklame okenn dwa pwopriyete entelektyèl sou Soumèt ou bay Konpayi an. Ou kenbe dwa dotè ak nenpòt lòt dwa ou ka legalman kenbe nan nenpòt soumèt ke ou soumèt atravè sitwèb la. 

Ou pa dwe telechaje, poste, soumèt, antre oswa mete disponib sou sitwèb la okenn soumèt ki pwoteje pa copyright, trademark, oswa lòt dwa pwopriyetè san pèmisyon eksprime alekri pwopriyetè a copyright, trademark, oswa lòt dwa pwopriyetè, ak a. chay pou detèmine si nenpòt soumèt yo pa pwoteje konsa se pou ou nèt. Ou pral responsab pou nenpòt domaj ki soti nan nenpòt vyolasyon dwadotè, mak komèsyal, oswa lòt dwa pwopriyetè, oswa nenpòt lòt domaj ki soti nan yon Soumèt sa a.  

Pou tout soumèt ou voye sou sitwèb la, ou otomatikman reprezante oswa garanti ke ou posede oswa kontwole tout dwa soumèt ou a ki dekri la a ki gen ladann otorite pou itilize ak distribye soumèt la, e ke itilizasyon oswa ekspozisyon soumèt la jan yo anvizaje. nan seksyon sa a pa pral vyole okenn lwa, règ, règleman, oswa dwa twazyèm pati. Ou dakò pou kenbe konpayi an inonsan nan ak kont tout reklamasyon, responsablite, ak depans ki rive soti nan nenpòt potansyèl oswa aktyèl copyright oswa mak komèsyal divètisman oswa vyolasyon reklame kont ou ki soti nan Soumèt ou soumèt atravè sitwèb la.

Anplis de sa, ou ba nou dwa pou nou sèvi ak Soumèt ou a nan bi pou amelyore sit entènèt nou an, pwodwi oswa sèvis (ak pou nenpòt lòt rezon nou konsidere nesesè oswa dezirab) san yo pa oblije peye ou nenpòt konpansasyon pou itilizasyon nou an nan Soumèt ou a. Konpayi an pa gen okenn obligasyon pou afiche oswa itilize nenpòt Soumèt ou ka bay epi li ka retire nenpòt Soumèt nenpòt ki lè nan sèl diskresyon Konpayi an. Si ou voye nou ide pa mande nou, yo pral konsidere lide sa yo ki pa konfidansyèl, epi nou p ap oblije bay okenn rekonesans sou sous yo.

 

PWOPRIYETE ENTELEKTUYEL NOU

Sitwèb la gen pwopriyete entelektyèl ki posede pa Konpayi an, ki gen ladan mak komèsyal, copyrights, enfòmasyon propriétaires, ak lòt pwopriyete entelektyèl. Nou rezève tout dwa nan ak sou lwa komen nou yo ak mak anrejistre, mak sèvis, copyright, ak lòt dwa pwopriyete entelektyèl, ki gen ladan men pa limite a tèks, grafik, foto, videyo, konsepsyon, ak pakè, ki fè pati Konpayi an oswa nan nou an. lisansye ("IP").  Ou pa gen dwa modifye, pibliye, transmèt, patisipe nan transfè oswa vann, kreye travay dérivés de, distribye, montre, repwodui oswa fè, oswa nan nenpòt fason eksplwate nan nenpòt fòma nenpòt nan IP nou an antye oswa an pati, san yo pa konsantman alekri anvan nou an. Nou rezève dwa pou bloke aksè ou nan sitwèb la imedyatman epi retire w nan nenpòt sèvis, san ranbousman, si yo bare w vyole politik pwopriyete entelektyèl sa a.

Yo ba w yon lisans ki pa eksklizif, ki pa ka transfere, ki ka revokab pou w gen aksè a epi sèvi ak sitwèb la ak resous ki disponib pou telechaje sou sitwèb la ("Konti an") entèdi an akò ak Kondisyon Itilizasyon sa yo.

Kòm yon kondisyon pou w sèvi ak sitwèb la, ou garanti konpayi an ke ou pa pral sèvi ak kontni an pou okenn rezon ki ilegal oswa entèdi pa Kondisyon sa yo. Ou pa gendwa sèvi ak Kontni an nan okenn fason ki ta ka domaje, enfim, anvayi, oswa andikape Sitwèb la oswa entèfere ak itilizasyon ak plezi nenpòt lòt pati nan Sit wèb la. Ou pa ka jwenn oswa eseye jwenn nenpòt materyèl oswa enfòmasyon atravè nenpòt mwayen ki pa fè entansyonèlman disponib oswa bay pou atravè sitwèb la.

Tout kontni ki enkli kòm yon pati nan Kontni an, tankou tèks, grafik, logo, imaj, osi byen ke konpilasyon an, ak nenpòt lojisyèl yo itilize sou sit wèb la, se pwopriyete Konpayi an oswa founisè li yo epi li pwoteje pa copyright ak lòt lwa. ki pwoteje pwopriyete entelektyèl ak dwa pwopriyetè. Ou dakò pou obsève ak respekte tout avi dwadotè ak lòt avi propriétaires, lejand oswa lòt restriksyon ki genyen nan nenpòt kontni sa yo epi yo pa pral fè okenn chanjman ladan l.

Ou p ap modifye, pibliye, transmèt, reverse engineering, patisipe nan transfè a oswa vann, kreye travay derive, oswa nan okenn fason eksplwate nenpòt nan kontni an, an antye oswa an pati.

Kontni an pa pou revente. Itilizasyon ou nan kontni an pa pèmèt ou fè okenn itilizasyon san otorizasyon nan nenpòt kontni ki pwoteje, epi an patikilye ou pa pral efase oswa chanje okenn dwa pwopriyetè oswa avi atribisyon nan nenpòt kontni. Ou pral sèvi ak kontni pwoteje sèlman pou itilizasyon endividyèl ou epi ou pa pral fè okenn lòt itilizasyon kontni an san pèmisyon eksprime alekri Konpayi an ak pwopriyetè copyright la. Ou dakò ke ou pa jwenn okenn dwa pwopriyetè nan nenpòt kontni pwoteje. Nou pa ba ou okenn lisans, eksprime oswa implicite, sou pwopriyete entelektyèl Konpayi an oswa lisansye nou yo eksepte si Kondisyon sa yo otorize ekspreseman.

Non Konpayi an, logo Konpayi an, eslogan Konpayi an, ak tout non ki gen rapò, logo, non pwodwi ak sèvis, desen, ak eslogan yo se mak komèsyal nan Konpayi an oswa afilye li yo oswa lisansye. Ou pa dwe itilize mak sa yo san pèmisyon alekri davans Konpayi an. Tout lòt non, logo, non pwodwi ak sèvis, desen ak slogan sou sitwèb sa a se mak komèsyal pwopriyetè respektif yo.

TÈM CHANJE

Nou ka nenpòt ki lè amande Kondisyon sa yo, ki gen ladan Règleman sou enfòmasyon prive nou yo ak Limit responsabilite nou yo. Dat dènye revizyon an pral endike nan dat "Dènye mizajou" ki anlè paj sa a. Amannman sa yo efektif imedyatman lè nou afiche w nouvo Kondisyon yo sou sitwèb sa a. Nou rezève dwa pou mete ajou nenpòt pati nan sit entènèt nou an, ki gen ladan Kondisyon sa yo, nenpòt ki lè. Si w kontinye sèvi ak sitwèb nou an apre nou fin fè revizyon, kontinye sèvi ak ou reprezante konsantman pou Kondisyon yo, Règleman sou enfòmasyon konfidansyèl yo ak Limit responsabilite yo.

 

GARANTI 

Pandan ke nou fè tout efò posiblite pou asire ke kontni an sou sitwèb sa a pa gen erè, nou pa bay okenn garanti oswa lòt asirans sou presizyon, konplè, ponktyalite oswa kondisyon fizik pou nenpòt rezon patikilye nan kontni an ak materyèl sou sit sa a pi lwen pase. efò rezonab pou kenbe sit la. Nan limit maksimòm lalwa pèmèt, nou bay sit entènèt nou an ak enfòmasyon ak sèvis ki gen rapò sou yon BAZ "KÒM YO" AK "KÒM DISPONIB" SAN OKENN GARANTI, REPREZANTASYON, OUBYEN GARANTI (KIT KESKE EXPRESS, IMPLICITE, LEGAL, OSWA ONYÈ). ) ENKLI, MEN PA LIMITE A, GARANTI KI PA VOLANS, KOMPLASITE, OSWA APTITE POU YON OBJEKTIF PARTICULIER.

LIMITE RESPONSABILITE

OU DAKÒ KE NOU PAP RESPONSABLE ANBA Okenn sikonstans pou DIRÈK, ENDRÈK, ENSIDENT, KONSEKANS, ESPESYAL, PINITIF, Egzanplè, OSWA NENPÒT DOMAJ KI DEZITE PWOFESYON SOU ITILIZE SITE WEB LA OSWA RESOUS, PWODWI OSWA SÈVIS YO DISPONIB.  

Anplis de sa, KONPAYI AN PA RESPONSABLE POU DOGAJ KAP AK (I) NENPÒT PÈFÒMANS, ERÈ, OMISYON, REFI SÈVIS, ATAK, ENTÈRIPYON, SUPPRESSION, DEFÒS, RETA NAN OPERASYON OSWA TRANSMISYON, VIRIS ÒDINATÈ, OSWA DEFÒS SISTÈM. ; (II) PÈDI REVNI, PWOFIF ANTESPE, BIZNIS, EPARY, BON VOLÈ OSWA DONE; AK (III) VÒLÈ, DESTRIKSYON, AKSÈ SAN OTORIZASYON, ALTÈSYON, OSWA ITILIZE ENFÒMASYON OU OSWA PWOPRIYETE, KELÈLÈ NEGLIJANS NOU, NEGLIJANS GWO, ECHEK YON OBJEKTIF EKSANSYAL AK SI YON RESPONSABILITE SA YO, RESPONSABILITE SA A. TORT, OSWA NENPÒT TEORI RESPONSABILITE LEGAL, MENM SI KONPAYI AN TE AVÈTI DE POSIBILITE OSWA TE KA PREVWA DOmaj YO.  

NAN ETA SA YO KI PA PÈMÈ RESPONSABILITE OSWA LIMITATION POU DOGAJ YO, RESPONSABILITE NOU LIMITE NAN PWOFÈ LA LWA OKTÈ. NAN OKENN KA RESPONSABILITE TOTAL KONPAYI AN ANvè OU PWA DEPASSE PRIX TOTAL ACHTE NENPÒT PWODWI OSWA SÈVIS OU ACHTE NAN KONPAYI AN.

DISPONIBlite

Itilizasyon w nan sitwèb la ak nenpòt sèvis ki asosye ka pafwa sijè a entèripsyon oswa reta. Akòz nati Entènèt la ak kominikasyon elektwonik, nou menm ak founisè sèvis nou yo pa bay okenn garanti sitwèb nou an oswa nenpòt resous oswa sèvis ki asosye yo pral san erè, san entèripsyon oswa reta, oswa san defo nan konsepsyon. Nou pa pral responsab devan ou si sitwèb nou an oswa resous oswa sèvis yo bay atravè sitwèb nou an vin pa disponib, entèwonp oswa reta pou nenpòt rezon.

MOVE KÒD

Malgre ke nou fè efò pou anpeche entwodiksyon de viris oswa lòt kòd move ("kod move") sou sitwèb nou an, nou pa garanti oswa garanti ke sit entènèt nou an, oswa nenpòt done ki disponib sou sit entènèt la, pa genyen kòd move. Nou pa pral responsab pou okenn domaj oswa domaj ki ka atribiye nan kòd move. Ou responsab pou asire ke pwosesis ou anplwaye pou jwenn aksè nan sitwèb nou an pa ekspoze sistèm òdinatè w lan nan risk entèferans oswa domaj nan kòd move.

SEKIRITE 

Sekirite enfòmasyon kontak ou yo gen anpil enpòtans pou nou.  Sepandan, ou rekonèt risk pou yo gen aksè san otorizasyon nan, oswa chanjman nan, done ou yo. Nou pa aksepte responsablite oswa responsablite nenpòt ki nati pou nenpòt pèt ou ka soufri akòz aksè oswa chanjman sa yo san otorizasyon.  Tout enfòmasyon ki transmèt nan oswa nan ou transmèt sou pwòp risk ou, epi ou asime tout responsablite ak risk ki rive an relasyon ak itilizasyon ou nan sit entènèt sa a ak entènèt la. Nou pa aksepte responsablite pou nenpòt entèferans oswa domaj nan sistèm òdinatè w lan ki ka leve an koneksyon avèk aksè ou a nan sit entènèt sa a oswa nenpòt ki lyen ki sòti.

RESOUS TWAZI PATI

Sit wèb la gen lyen ki mennen nan sitwèb ak resous twazyèm pati. Ou rekonèt epi dakò ke nou pa responsab oswa responsab pou disponiblite a, presizyon, kontni, oswa politik nan sitwèb twazyèm pati oswa resous yo. Lyen ki mennen nan sit entènèt oswa resous sa yo pa vle di okenn andòsman oswa afilyasyon ak Konpayi an. Ou rekonèt sèl responsablite pou epi asime tout risk ki rive lè w itilize nenpòt sitwèb oswa resous sa yo.

Konpayi an ka, de tan zan tan, bay enfòmasyon ki soti nan yon twazyèm pati nan fòm lan nan yon pòs envite oswa entèvyou, nan ekri, odyo, videyo, oswa lòt mwayen. Konpayi an pa kontwole enfòmasyon yo bay pa envite twazyèm pati sa yo, li pa responsab pou mennen ankèt sou verite a nan nenpòt enfòmasyon yo bay epi li pa ka garanti verite a nan nenpòt deklarasyon envite sa yo fè.

ENDEMNIFIKASYON

Ou dwe dedomaje epi kenbe nou inonsan kont nenpòt ak tout pèt, domaj, règleman, responsablite, depans, chaj, evalyasyon, ak depans, osi byen ke reklamasyon twazyèm pati ak kòz aksyon, ki gen ladan, san limitasyon, frè avoka, ki rive. soti nan vyolasyon ou nan nenpòt nan Kondisyon sa yo, itilizasyon ou nan sit entènèt la, kontni li yo, ak nenpòt pwodwi oswa sèvis achte nan sit entènèt la, oswa echèk ou nan kenbe konfidansyalite a ak / oswa sekirite nan modpas ou oswa dwa aksè nan sit entènèt sa a ak resous li yo. Ou dwe ba nou asistans sa yo, san chaj, jan nou ka mande an koneksyon avèk nenpòt defans sa yo, ki gen ladan, san limitasyon, bay nou enfòmasyon, dokiman, dosye, ak aksè rezonab pou ou, jan nou konsidere nesesè. Ou pa dwe regle okenn reklamasyon yon twazyèm pati oswa renonse nenpòt defans san konsantman alekri anvan nou an.

EFÈ TITRES; SEPABILITE

Yo enkli tit sijè paragraf yo ak paragraf Akò sa a sèlman pou konvenyans epi yo pa dwe afekte konstriksyon oswa entèpretasyon nenpòt nan dispozisyon li yo. Si yo konsidere nenpòt pati nan Kondisyon sa yo ki pa aplike oswa kontrè ak lalwa, yo pral entèprete pati sa a an akò ak lalwa ki aplikab pou yo ka akonpli pi byen objektif dispozisyon orijinal la nan tout limit lalwa pèmèt, ak rès la. dispozisyon yo dwe rete an tout fòs ak efè.

TOUT AKÒ; RANPASYON

Kondisyon sa yo, ansanm ak Règ sou Konfidansyalite a ak Limit responsabilite yo, konstitye tout akò ki genyen ant ou menm ak Konpayi an ki gen rapò ak Sit wèb la epi ranplase tout akò, reprezantasyon, ak konpreyansyon anvan ak kontanporen ant nou. Nenpòt egzansyon pa nou nan yon vyolasyon oswa dwa anba Kondisyon sa yo pa pral konstitye yon egzansyon nan nenpòt lòt vyolasyon oswa dwa ki vin apre. Pa gen okenn dispans obligatwa sof si konpayi an egzekite alekri.

LWA GOUVÈNAN; JIRISDIKSYON; MEDIASYON

Kondisyon sa yo, ki gen ladan Règleman sou enfòmasyon konfidansyèl la ak Limit responsabilite yo dwe entèprete an akò ak lwa Eta Massachusetts la, epi yo gouvène pa, epi tribinal Massachusetts yo pral gen jiridiksyon pou tande ak detèmine nenpòt diskisyon ki parèt anrapò ak Kondisyon sa yo.  Ou dakò ke nenpòt pwosedi ki gen rapò ak itilizasyon sit sa a dwe depoze sèlman nan tribinal apwopriye ki nan Massachusetts epi ou soumèt nan jiridiksyon tribinal sa yo epi ou renonse nenpòt objeksyon ki baze sou yon fowòm enkonvenyan oswa lòt rezon.

Pati yo dakò pou eseye rezoud nenpòt diskisyon, reklamasyon, oswa konfli ki soti nan oswa ki gen rapò ak Regleman sa yo pa medyasyon. Anplis de sa, pati yo dakò ke patisipasyon bon fwa yo nan medyasyon se yon kondisyon presedan pou pouswiv nenpòt lòt remèd legal oswa ekitab ki disponib, tankou litij, abitraj, oswa lòt pwosedi rezolisyon diskisyon.

TOUT DWA REZÈVE

Tout dwa ki pa ekspreseman akòde nan Regleman sa yo rezève pa nou. Si ou pa wè yon senaryo itilizasyon isit la ki aplike pou itilizasyon ou gen entansyon kontakte nou nan cplanaction@gmail.com.

ENFÒMASYON KONTAK

Pwopriyetè sitwèb sa a se Collaborative Parent Leadership Action Network (CPLAN). Ou ka kontakte nou pa telefòn nan 617-279-2239, pa imèl nan cplanaction@gmail.com, oswa pa lapòs nan 2 Boylston St 4th floor, Boston, MA 02116.

POLITIK KONFIDITE REZO AKSYON LEADERSHIP PARAN KOLABORATIVE

 

Collaborative Parent Leadership Action Network ("Konpayi an") angaje pou kenbe pwoteksyon vi prive solid pou itilizatè li yo.  Règ sou Konfidansyalite nou an ("Règleman sou enfòmasyon prive") fèt pou ede w konprann kijan nou kolekte, itilize ak pwoteje enfòmasyon ou ba nou yo epi ede w pran desizyon enfòme lè w ap itilize Sèvis nou an.  

 

Pou rezon Akò sa a, "Site" refere a sit entènèt Konpayi an, ki ka jwenn aksè nan https://www.cplanma.org 

"Sèvis" refere a sèvis Konpayi an jwenn aksè atravè sit la, kote itilizatè yo ka jwenn enfòmasyon sou defann dwa elèv yo ak pratik ansèyman ekitab, ak opòtinite pou antrenè lidèchip. 

Tèm "nou," "nou," ak "nou" fè referans a Konpayi an.

"Ou" refere a ou, kòm yon itilizatè nan sit nou an oswa sèvis nou an.  

 

Lè w gen aksè nan Sit nou an oswa Sèvis nou an, ou aksepte Règ sou Konfidansyalite ak Tèm ak Kondisyon nou yo ( ki sitiye isit la ), epi ou dakò pou nou kolekte, estoke, itilize ak divilgasyon Enfòmasyon Pèsonèl ou jan sa dekri nan Règ sou Konfidansyalite sa a.

 

ENFÒMASYON NOU RANKLE

Nou kolekte "Enfòmasyon ki pa pèsonèl" ak "Enfòmasyon pèsonèl." Enfòmasyon ki pa Pèsonèl gen ladann enfòmasyon ki pa ka itilize pou idantifye w pèsonèlman, tankou done anonim sou itilizasyon, enfòmasyon demografik jeneral nou ka kolekte, paj referans/sòti ak URL, kalite platfòm, preferans ou voye ak preferans ki pwodui baze sou done yo. ou soumèt ak kantite klik. Enfòmasyon pèsonèl yo enkli imel ou, enfòmasyon kontak, demografik, ak lòt detay idantifikasyon, ke ou soumèt ba nou atravè pwosesis enskripsyon an sou sit la.

 

Nou kolekte enfòmasyon ki pa pèsonèl ak pèsonèl sa yo pou rezon sa yo:

 • Pou bay ak opere Sèvis yo;

 • Pou bay Itilizatè nou yo asistans kliyan kontinyèl ak sipò teknik;

 • Pou kapab kontakte Vizitè ak Itilizatè nou yo ak avi jeneral oswa pèsonalize ki gen rapò ak sèvis ak mesaj pwomosyon;

 • Pou kreye done estatistik total ak lòt enfòmasyon ki pa pèsonèl ak/oswa dedui, nou menm oswa patnè biznis nou yo ka itilize pou bay ak amelyore sèvis respektif nou yo; 

 • Pou respekte nenpòt lwa ak règleman ki aplikab yo.

1.  Enfòmasyon yo kolekte atravè Teknoloji

Pou aktive Sèvis la ou pa bezwen soumèt okenn enfòmasyon pèsonèl ki pa adrès imel ou. Pou itilize Sèvis la apre sa, ou bezwen soumèt plis Enfòmasyon Pèsonèl, ki ka gen ladan enfòmasyon kontak ou, domèn talan oswa ekspètiz, ak eleksyon manm.  Sepandan, nan yon efò pou amelyore kalite Sèvis la, nou swiv enfòmasyon ki founi nou pa navigatè w la oswa pa aplikasyon lojisyèl nou an lè w ap gade oswa itilize Sèvis la, tankou sit entènèt ou soti nan (li rele "URL referans" la). ), ki kalite navigatè ou itilize, aparèy kote ou konekte ak Sèvis la, lè ak dat aksè a, ak lòt enfòmasyon ki pa idantifye w pèsonèlman. Nou swiv enfòmasyon sa yo lè l sèvi avèk cookies, oswa ti fichye tèks ki gen ladann yon idantifyan inik anonim. Yo voye bonbon nan navigatè yon itilizatè a soti nan sèvè nou yo epi yo estoke sou kondwi difisil òdinatè itilizatè a. Voye yon bonbon nan navigatè itilizatè a pèmèt nou kolekte enfòmasyon ki pa pèsonèl sou itilizatè sa a epi kenbe yon dosye sou preferans itilizatè a lè w ap itilize sèvis nou yo, tou de sou yon baz endividyèl ak total.  

 

Wix sèvi ak bonbon pou rezon enpòtan, tankou:

 • Pou bay yon gwo eksperyans pou vizitè a oswa kliyan

 • Pou idantifye manm ki gen yon abònman sou sit nou an.

 • Pou kontwole ak analize pèfòmans, operasyon ak efikasite nan platfòm Wix la.

 • Pou asire platfòm la an sekirite epi san danje pou itilize.  

 

Lyen sa yo eksplike kijan pou jwenn aksè nan paramèt bonbon nan plizyè navigatè:

 • Anviwònman bonbon nan Firefox

 • Anviwònman bonbon nan Internet Explorer

 • Anviwònman bonbon nan Google Chrome

 • Anviwònman bonbon nan Safari (OS X)

 • Anviwònman bonbon nan Safari (iOS)

 • Anviwònman bonbon nan Android

Pou refize swiv Google Analytics atravè tout sit entènèt, vizite lyen sa a: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout .

 

Konpayi an ka itilize tou de bonbon ki pèsistan ak sesyon; cookies ki pèsistan rete sou òdinatè w lan apre ou fin fèmen sesyon ou a ak jiskaske ou efase yo, pandan y ap bonbon sesyon ekspire lè ou fèmen navigatè w la.

 

2.  Enfòmasyon ou ba nou lè w enskri pou yon kont

Anplis de enfòmasyon navigatè w la bay otomatikman lè w vizite sit la, pou w vin yon abònen nan Sèvis la w ap bezwen kreye yon pwofil pèsonèl. Ou ka kreye yon pwofil lè w enskri ak Sèvis la epi antre adrès imel ou, epi kreye yon non itilizatè ak yon modpas. Lè w enskri, w ap otorize nou kolekte, estoke epi sèvi ak adrès imel ou an akò avèk Règ sou Konfidansyalite sa a.

 

3. Konfidansyalite Timoun yo

Sit la ak Sèvis la pa dirije bay nenpòt moun ki poko gen 13 an. Sit la pa fè espre kolekte oswa mande enfòmasyon nan men nenpòt moun ki poko gen 13 an, oswa pèmèt nenpòt moun ki poko gen laj 13 an enskri pou Sèvis la. Nan ka nou aprann ke nou te rasanble enfòmasyon pèsonèl nan men nenpòt moun ki poko gen 13 ane san konsantman yon paran oswa gadyen, nou pral efase enfòmasyon sa yo pi vit posib. Si ou kwè nou te kolekte enfòmasyon sa yo, tanpri kontakte nou nan cplanaction@gmail.com.  

 

KIJAN NOU ITILIZE AK PATAJE ENFÒMASYON

Enfomasyon pèsonèl:

Eksepte jan sa endike nan Règleman sou Konfidansyalite sa a, nou pa vann, komès, lwe oswa pataje yon lòt fason pou rezon maketing Enfòmasyon Pèsonèl ou ak twazyèm pati san konsantman ou. Nou pataje Enfòmasyon Pèsonèl ak machann k ap fè sèvis pou Konpayi an, tankou sèvè pou kominikasyon imel nou yo ki bay aksè nan adrès imel itilizatè a pou rezon pou voye imèl nan men nou. Founisè sa yo itilize Enfòmasyon Pèsonèl ou sèlman nan direksyon nou epi an akò ak Règ sou Konfidansyalite nou an.

An jeneral, enfòmasyon pèsonèl ou ba nou yo itilize pou ede nou kominike avèk ou. Pa egzanp, nou itilize Enfòmasyon Pèsonèl pou kontakte itilizatè yo an repons a kesyon, mande itilizatè yo fidbak, bay sipò teknik, epi enfòme itilizatè yo sou òf pwomosyon.

 

Nou ka pataje Enfòmasyon Pèsonèl ak pati deyò si nou gen yon kwayans bonjan ke aksè, itilizasyon, konsèvasyon oswa divilgasyon enfòmasyon an rezonab nesesè pou satisfè nenpòt pwosesis legal ki aplikab oswa demann gouvènman an aplike; pou aplike Kondisyon Sèvis ki aplikab yo, ki gen ladan ankèt sou vyolasyon potansyèl yo; adrese pwoblèm fwod, sekirite oswa teknik; oswa pou pwoteje kont domaj sou dwa, pwopriyete, oswa sekirite itilizatè nou yo oswa piblik la jan lalwa mande oswa pèmèt.  

 

Enfòmasyon ki pa pèsonèl:

An jeneral, nou itilize Enfòmasyon ki pa Pèsonèl pou ede nou amelyore Sèvis la epi pèrsonalize eksperyans itilizatè a. Nou rasanble tou Enfòmasyon ki pa Pèsonèl pou nou swiv tandans epi analize modèl itilizasyon sou sit la. Règleman sou enfòmasyon prive sa a pa limite nan okenn fason itilizasyon oswa divilgasyon Enfòmasyon ki pa Pèsonèl epi nou rezève dwa pou itilize ak divilge Enfòmasyon ki pa Pèsonèl sa yo bay patnè nou yo, piblisite ak lòt twazyèm pati nan diskresyon nou.

 

Nan ka nou sibi yon tranzaksyon biznis tankou yon fizyon, akizisyon pa yon lòt konpayi, oswa vann nan tout oswa yon pati nan byen nou yo, Enfòmasyon Pèsonèl ou ka pami byen yo transfere. Ou rekonèt ak konsantman ke transfè sa yo ka fèt epi yo otorize pa Règleman sou enfòmasyon prive sa a, e ke nenpòt moun k ap achte nan byen nou yo ka kontinye trete Enfòmasyon Pèsonèl ou jan sa endike nan Règleman sou enfòmasyon prive sa a. Si pratik enfòmasyon nou yo chanje nenpòt ki lè nan lavni, nou pral afiche chanjman politik yo sou sit la pou ou ka patisipe nan nouvo pratik enfòmasyon yo. Nou sijere pou w tcheke sit la detanzantan si w gen enkyetid sou fason yo itilize enfòmasyon w yo.

 

KIJAN NOU PWOTEJE ENFÒMASYON

Nou aplike mezi sekirite ki fèt pou pwoteje enfòmasyon ou kont aksè san otorizasyon. Kont ou pwoteje pa modpas kont ou epi nou ankouraje w pou pran mezi pou kenbe enfòmasyon pèsonèl ou an sekirite lè w pa divilge modpas ou epi lè w dekonekte kont ou apre chak itilizasyon. Nou plis pwoteje enfòmasyon ou yo kont vyolasyon sekirite potansyèl yo lè nou aplike sèten mezi sekirite teknolojik ki gen ladan chifreman, firewall ak teknoloji kouch socket an sekirite. Sepandan, mezi sa yo pa garanti ke enfòmasyon ou yo p ap jwenn aksè, divilge, chanje oswa detwi pa vyolasyon firewall sa yo ak lojisyèl sèvè an sekirite. Lè w sèvi ak Sèvis nou an, ou rekonèt ke ou konprann epi dakò pou w asime risk sa yo.

 

Konpayi nou an òganize sou platfòm Wix.com. Wix.com ba nou platfòm sou entènèt ki pèmèt nou vann pwodwi ak sèvis nou yo ba ou. Done w yo ka estoke atravè depo done Wix.com, baz done ak aplikasyon jeneral Wix.com yo. Yo estoke done ou yo sou serveurs an sekirite dèyè yon firewall.  

 

Tout pòtay peman dirèk ki ofri pa Wix.com ak itilize pa konpayi nou an konfòme yo ak estanda PCI-DSS yo te jere pa PCI Security Standards Council, ki se yon efò ansanm nan mak tankou Visa, MasterCard, American Express ak Discover. Egzijans PCI-DSS ede asire ke magazen nou an ak founisè sèvis li yo jere enfòmasyon kat kredi yo an sekirite.

 

Nou ka kontakte w pou fè w konnen konsènan kont ou, pou rezoud pwoblèm ak kont ou, pou rezoud yon diskisyon, pou kolekte frè oswa lajan ou dwe, pou sondaj opinyon w atravè sondaj oswa kesyonè, pou voye mizajou sou konpayi nou an, oswa jan sa nesesè. pou kontakte w pou aplike Akò Itilizatè nou an, lwa nasyonal ki aplikab yo, ak nenpòt akò nou ka genyen avèk ou. Pou rezon sa yo nou ka kontakte w pa imel, telefòn, mesaj tèks, ak lapòs.


 

DWA OU KONSÈNAN ITILIZE ENFÒMASYON PÈSONÈL OU

Ou gen dwa nenpòt ki lè pou anpeche nou kontakte ou pou rezon maketing.  Lè nou voye yon kominikasyon pou chanje klas bay yon itilizatè, itilizatè a ka patisipe nan plis kominikasyon pwomosyonèl lè li swiv enstriksyon yo dezabònman yo bay nan chak imel pwomosyonèl. Ou kapab tou endike ke ou pa vle resevwa kominikasyon maketing nan men nou nan seksyon an opt-out nan sit la. Tanpri sonje ke malgre preferans pwomosyon ou endike nan swa dezabònman oswa chwazi soti nan paj opt-out nan sit la, nou ka kontinye voye imèl administratif ba ou ki gen ladan, pou egzanp, mizajou peryodik nan Règ sou Konfidansyalite nou an.

 

LIEN POU LÒT SITE WEB

Kòm yon pati nan Sèvis la, nou ka bay lyen oswa konpatibilite ak lòt sit entènèt oswa aplikasyon. Sepandan, nou pa responsab pratik sou enfòmasyon prive yo anplwaye nan sit entènèt sa yo oswa enfòmasyon oswa kontni yo genyen. Règ sou enfòmasyon prive sa a aplike sèlman pou enfòmasyon nou kolekte atravè sit la ak sèvis la. Se poutèt sa, Règ sou Konfidansyalite sa a pa aplike pou itilizasyon yon sitwèb twazyèm pati ou jwenn lè w chwazi yon lyen sou sit nou an oswa atravè Sèvis nou an. Nan limit ke w gen aksè oswa itilize Sèvis la atravè oswa sou yon lòt sitwèb oswa aplikasyon, Lè sa a, règleman sou enfòmasyon prive nan lòt sitwèb oswa aplikasyon sa a pral aplike nan aksè oswa itilizasyon sit sa a oswa aplikasyon an. Nou ankouraje itilizatè nou yo li deklarasyon sou enfòmasyon prive lòt sit entènèt yo anvan yo kontinye sèvi ak yo.

 

CHANJMAN NAN POLITIK SOU KONFIDITE NOU

Konpayi an rezève dwa pou chanje politik sa a ak kondisyon sèvis nou yo nenpòt ki lè.  Nou pral fè w konnen chanjman enpòtan nan Règ sou Konfidansyalite nou an lè nou voye yon avi nan adrès imèl prensipal ki espesifye nan kont ou oswa lè nou mete yon avi enpòtan sou sit nou an.  Chanjman enpòtan yo pral antre anvigè 30 jou apre notifikasyon sa a. Chanjman ki pa materyèl oswa klarifikasyon pral pran efè imedyatman. Ou ta dwe tanzantan tcheke sit la ak paj konfidansyalite sa a pou mizajou.

 

KONTAKTE NOU

Si w gen nenpòt kesyon konsènan règleman sou enfòmasyon prive sa a oswa pratik sit sa a, tanpri kontakte nou lè w voye yon imèl bay cplanaction@gmail.com .

 

Dènye Mizajou: Règ sou Konfidansyalite sa a te dènye mete ajou sou 4 mas 2022

Privacy Policy
Girl with Bookshelves

Rele 

617-279-2239

Imèl 

Swiv

 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • YouTube
bottom of page