top of page

Gid Paran pou Defans

Nou te òganize resous sa yo pou gide ou atravè defi ou ka rankontre pandan w ap devlope konpetans ou epi aprann kijan pou kenbe sistèm responsab.

Image by Trinity Nguyen

Defann sou Nivo Endividyèl

Defansè nivo endividyèl gen ladann kapasite w pou kominike ak pale sou pwoblèm ki enpòtan pou oumenm oswa pou pitit ou.

Individual Level

Plis Resous

Kijan pou fè lekòl la konnen enkyetid ou yo

Lis Konferans Paran-Pwofesè

Konsèy pou Konferans Paran-Pwofesè

Sample Letters and Emails for Parents

Lèt Demann Evalyasyon

- Resources
mAC logo.jpeg

Liy Èd MAC IEP

Nou bay èd pou timoun ki fè fas ak baryè pou resevwa sipò edikasyonèl ak sèvis yo gen dwa legalman.

Youth Conference

Defann nan nivo lokal la

Defans lokal gen ladan l òganize ak lòt paran, fòme oswa rantre nan konsèy paran yo, epi asire tout elèv nan kominote a gen aksè a edikasyon ekitab.

Local Level

Parent Councils

Òganizasyon Konsèy Paran yo: Deskripsyon Wòl

Screen Shot 2022-07-06 at 12.55.22 PM.png

Guidelines: Special Education Parent Advisory Councils

Brochure: How to Start a Parent Support Group

Parent Councils

Bati kowalisyon yo ka difisil, men tcheke lis verifikasyon sa a pou ede w gide w.

Advocating with PTA_english
Screen Shot 2022-07-06 at 12.58.03 PM.png
Advocating with PTA_spanish
Coalitions

Attending Town Meetings

Each town has a different way of running its Town Meeting, depending on its bylaws or charter. Sometimes the customs and traditions are written down; sometimes they are not.

 

This guide is a general outline of the Town Meeting Basics, some of the procedures may be used in one town and not another. The guide provides a broad overview designed to encourage you to find out more and attend your own Town Meeting.

 

If you have any questions regarding the specific procedures employed by your town, please contact your Town Clerk or Town Meeting Moderator.

2.png

Defann nan nivo Eta a

Pou kòmanse defann nan nivo eta a, li enpòtan pou nou gen yon konpreyansyon debaz sou priyorite eta a, bidjè ak jwè kle yo. 

Jwè kle yo

Depatman Edikasyon Elemantè ak Segondè: 

 • Aplike ak aplike politik alantou edikasyon
 • Bay lidèchip, sipèvizyon, finansman, sipò, ak responsablite pou apeprè 400 nan distri lekòl Commonwealth la.

 • Sipèvize pwogram ki sèvi 20,000 elèv k ap aprann granmoun chak ane.

 • Koneksyon ant Administrasyon ak Konsèy Konsiltatif.

 • Aplike Devlopman Pwofesyonèl pou pwofesè yo ak anplwaye administratif yo.

Estrateji kle yo

 • Detèmine mesaj ou vle di a.

 • Fè politès ak pwofesyonèl.

 • Montre reyalite ak ka.

 • Pote foto ak/oswa imèl pou montre prèv.

 • Fè petisyon ak siyati pou montre.

 • Etabli rezilta mezirab.

Eta House

 • State House travay ak Biwo Egzekitif la, Lejislati Massachusetts la, ajans leta yo, ak Komisyon Istorik Massachusetts la nan prezève, kenbe ak restore Kapitol eta Massachusetts la.

 • Biwo prensipal tout ofisye Konstitisyonèl Commonwealth yo nan kay eta a, ki gen ladan– 

  • Gouvènè ak Gouvènè Adjwen

  • Grefye House ak Sena a, Konseye House ak Sena a, ak Sèvis Enfòmasyon Lejislatif.

Estrateji kle yo

 • Konnen reprezantan Eta w la ak Asistan yo.

 • Pran yon randevou ak yo anvan ou parèt.

 • Enfòme yo sou yon bòdwo oswa sou travay w ap fè a.

 • Kenbe yo responsab pwomès yo te fè yo, si yo eli, nan rete an kontak ak yo.

State Level

The Ladybug Story: A Story about Lawmaking

Click the image to read the true story of how a second grade class helped to make a new state law.

 

The story encourages young students to use their voice to suggest new solutions -- showing that everyone has the power to make changes in the way things have traditionally been done.

Screenshot 2022-11-15 at 4.16.23 PM.png

Kontakte Eli ou a Ofisyèl yo

Woman Typing

Chèche imèl yo ak lòt enfòmasyon kontak dirèk atravè

www.wheredoivotema.com

1.png

Rele Komisyonè State House la:

617-722-2000

Resous Defans:

Evalye Peyizaj la pou Aksyon Lejislatif nan Eta w soti nanAsosyasyon Nasyonal pou Timoun ki gen don

Twous Zouti pou Defans Fanmi soti nanPatenarya Ekite Edikasyon Massachusetts la

Nouvo kesyon sou finansman leta ak federal soti nan Patenarya Ekite Edikasyon Massachusetts la

Bezwen Finansman nan Massachusetts Lèt soumèt pa Patenarya Ekite Edikasyon Massachusetts la

Twou zouti defans ki soti nan National Parent Teacher Association

MA-Appleseed-state-budget-timeline-1.png

Pou plis enfòmasyon sou pwosesis bidjè eta a, vizite sit laPaj Defans Lejislatif ak Bidjènan Massachusetts Appleseed Center for Law and Justice.

bottom of page