top of page
Resous & Enfòmasyon
Nurse Checking Girl

Sante mantal

(moun ki gen koulè Sante Mantal)

 • Edge edike a

( Bati ak Retabli Kominote Edikatif)

 

 

DESE.png

Depatman Edikasyon Elemantè ak Segondè Massachusetts (DESE)

 • Sipò pou elèv ak fanmi

 • Aprantisaj ak tès

 • Enfòmasyon sou Distri Lekòl la

 • Opsyon Pwogram Lekòl yo
   

KLIKE LA

Teacher and Student

Pratik Restorative

Pratik restorative se yon estrateji ki chèche repare relasyon ki te andomaje, ki gen ladan sa ki andomaje nan entimidasyon. Li fè sa nan pote sou yon sans de remò ak aksyon restorative nan pati delenkan an ak padon pa viktim nan.

 • Sipò pou elèv ak fanmi

 • Pratik aprantisaj

 • Kesyon yo poze souvan
   

KLIKE LA

Paran
Preschool Teacher and Students

Edikasyon espesyal

 • Idantifye Edikasyon Espesyal

 • Kalifikasyon

 • Andikap kalifye

 • Estrateji itil

 • Definisyon IEP ak pwosesis

 • Edikasyon espesyal DESE

 • Konprann Edikasyon Espesyal

 • IDEA (moun ki gen andikap

  Lwa Edikasyon)

 • Dekode Dyslexia-MA

 • ak anpil plis ankò

KLIKE LA

Edikasyon ki gen don
 

 • Idantifye don

 • Mit sou Elèv ki gen don

 • Aprann tèminoloji

 • Resous ak plis ankò:
   

KLIKE LA

University Students and Professor

Edikasyon jeneral

 • Pwofil lekòl la

 • Definisyon mo ak tèminoloji

 • Depatman Edikasyon

Technology at School

Depatman Edikasyon Elemantè ak Segondè Massachusetts (DESE)

 • Sipò pou elèv ak fanmi

 • Aprantisaj ak tès

 • Enfòmasyon sou distri lekòl la

 • Opsyon Pwogram Lekòl yo
   

KLIKE LA

University Students and Professor

Bati Konsèy Paran yo

Objektif PCO a se
pou rekonstwi vilaj li bezwen an nan pote fanmi yo ansanm pou youn sipòte lòt asire w ke timoun nou yo resevwa yon edikasyon ekitab ak bon jan kalite nan ki prepare timoun nou yo pou apre gradyasyon kit se kolèj, yon komès, oswa travay.
 

Ki jan? Nan travay ansanm ak administratè lekòl yo pou idantifye ak rezoud pwoblèm yo pandan y ap sipòte youn lòt pou amelyore eksperyans edikasyonèl tout elèv yo.

Konsèy paran yo

Egzanp Wòl ak Responsablite

Elèv yo

Preparasyon pou Travay ak Karyè

Kreye yon rezime pwofesyonèl se youn nan premye fason ou ka kanpe devan potansyèl anplwayè yo.

 

Tcheke resous sa yo pou egzanp ak modèl pou ede!​

Sektè ki pa Peye

Enterese nan pouswiv yon karyè nan endistri san bi likratif? ​

Gid sa a ede moun kreye yon rezime ki pale ak òganizasyon san bi likratif, li gen ladan tou-

 • Travay komen

 • Pi gwo patwon yo san bi likratif

 • Tablo travay ki pa gen bi likratif

 • Repons kesyon yo poze souvan

Pwofesè yo
Technology at School

Angajman Fanmi

 • Estrateji Tradisyonèl Angajman Fanmi

 • Estrateji ki reponn ak kiltirèl

 • Estrateji Angajman Fanmi ki pa Tradisyonèl
   

Sa a disponib pou Manm nou yo. Klike anba a pou w vin yon manm.

KLIKE LA

Preschool Teacher and Students

Edikasyon espesyal

 • Twoub Spectrum Otis

 • Evalyasyon Konpòtman

 • Mete kanpe salklas ou a

 • Estrateji itil

 • Tès High Stakes

 • Ansèyman ak Aprantisaj

 • Tès Elèv

 • Bousdetid ki gen rapò ak MCAS

 • Opsyon Lekòl ak Pwogram

ak plis ankò
 

KLIKE LA
 

Boy with DIY Robot

Edikasyon ki gen don

 • Idantifye don

 • Mit sou Elèv ki gen don

 • Devlopman Pwofesyonèl

 • Resous ak plis ankò:

KLIKE LA

 • Anseye edikasyon pou moun ki gen don

 • Idantifye elèv ki gen don

 • Jeneral kapasite entelektyèl

 • Aptitid akademik espesifik

 • Panse kreyatif ak pwodiktif

 • Kapasite Lidèchip

 • Art vizyèl ak pèfòmans

 • Kapasite psiko motè

 • De fwa-eksepsyonèl
   

KLIKE LA

bottom of page